BINGO 168-CD1
Liên hệ
BINGO 168-CD1
Liên hệ
 • HỦY ĐƯỢC KIM KẸP, KIM BẤM, ID CARD, ĐĨA CD…..

 • Miệng cắt: 270mm

 • Kích cỡ cắt: 4 x 40mm

 • Số tờ cắt: 25-27 tờ ( A4, 70 gm)

 • Tốc độ cắt: 3m/phút

 • Dao cắt bằng thép siêu bền, bảo hành 10 năm

BINGO 168-CD2
Liên hệ
BINGO 168-CD2
Liên hệ
 • HỦY ĐƯỢC KIM KẸP, KIM BẤM, ID CARD, ĐĨA CD…..

 • Miệng cắt: 310mm

 • Kích cỡ cắt: 4 x 33mm

 • Số tờ cắt: 32-35 tờ ( A4, 70 gm)

 • Tốc độ cắt: 3m/phút

 • Dao cắt bằng thép siêu bền, bảo hành 10 năm

BINGO C30
Liên hệ
BINGO C30
Liên hệ
 • Miệng cắt: 220mm

 • Loại cắt: Vụn

 • Kích cỡ cắt: 2 x 10mm

 • Số tờ cắt: 6-8 tờ ( A4, 70 gm)

 • Tốc độ cắt: 3,0m / phút

 • Dao cắt bằng thép siêu bền, bảo hành 10 Năm.

BINGO C32
Liên hệ
BINGO C32
Liên hệ
 • Miệng cắt: 220mm

 • Loại cắt: Vụn

 • Kích cỡ cắt: 2 x 6mm

 • Số tờ cắt: 7-9 tờ ( A4, 70 gm)

 • Tốc độ cắt: 3,5m/phút

 • Dao cắt bằng thép siêu bền, bảo hành 10 Năm...

BINGO C35
Liên hệ
BINGO C35
Liên hệ
 • Miệng cắt: 220mm

 • Loại cắt: Vụn

 • Kích cỡ cắt: 2 x 12mm

 • Số tờ cắt: 8-10 tờ ( A4, 70 gm)

 • Tốc độ cắt: 3,5m/phút

 • Dao cắt bằng thép siêu bền, bảo hành 10 Năm.

BINGO C36
Liên hệ
BINGO C36
Liên hệ
 • HỦY KIM KẸP, KIM BẤM…..

 • Miệng cắt: 220mm

 • Kích cỡ cắt: 3 x 30mm

 • Số tờ cắt: 12-14 tờ ( A4, 70 gm)

 • Tốc độ cắt: 3,0m / phút

 • Dao cắt bằng thép siêu bền, bảo hành 10 năm..

BINGO C37
Liên hệ
BINGO C37
Liên hệ
 • HỦY ĐƯỢC KIM KẸP, KIM BẤM, ID CARD, ĐĨA CD….. (CÓ NGĂN HỦY ĐĨA CD RIÊNG BIỆT)

 • Miệng cắt: 220mm

 • Kích cỡ cắt: 2.5 x 15mm

 • Số tờ cắt: 10-12 tờ ( A4, 70 gm) / 1CD / 1FD

 • Tốc độ cắt: 2,6m/phút

 • Dao cắt bằng thép siêu bền, bảo hành 10 Năm.

BINGO C40CD
Liên hệ
BINGO C40CD
Liên hệ
 • HỦY KIM KẸP, KIM BẤM, ID CARD, ĐĨA CD…

 • Miệng cắt: 230mm

 • Kích cỡ cắt: 3 x 40 mm

 • Số tờ cắt: 10-12 tờ ( A4, 70 gm)

 • Tốc độ cắt: 2,5m / phút

 • Dao cắt bằng thép siêu bền, bảo hành 10 Năm

BINGO C45CD
Liên hệ
BINGO C45CD
Liên hệ
 • HỦY KIM KẸP, KIM BẤM, ID CARD, ĐĨA CD…

 • Miệng cắt: 230mm

 • Kích cỡ cắt: 2 x 10mm

 • Số tờ cắt: 8-10 tờ ( A4, 70 gm) / 1CD

 • Tốc độ cắt: 2,5m/phút

 • Dao cắt bằng thép siêu bền, bảo hành 10 Năm.

BINGO C46CDT
Liên hệ
BINGO C46CDT
Liên hệ
 • HỦY KIM KẸP, KIM BẤM, ID CARD, ĐĨA CD…

 • Miệng cắt: 230mm

 • Kích cỡ cắt: 3 x 40mm

 • Số tờ cắt: 15-17 tờ ( A4, 70 gm) / 1CD

 • Tốc độ cắt: 2,5m/phút

 • Dao cắt bằng thép siêu bền, bảo hành 10 Năm.

BINGO ELEGANT
Liên hệ
BINGO ELEGANT
Liên hệ
 • HỦY ĐƯỢC KIM KẸP, KIM BẤM, ID CARD, ĐĨA CD….. (CÓ NGĂN HỦY ĐĨA CD RIÊNG BIỆT)

 • Miệng cắt: 240mm

 • Kích cỡ cắt: 3 x 23mm

 • Số tờ cắt: 17-20 tờ ( A4, 70 gm) / 1CD

 • Tốc độ cắt: 2,6m/phút

 • Dao cắt bằng thép siêu bền, bảo hành 10 Năm.