HIKVISION DS-7104HGHI-F1
1,910,000
HIKVISION DS-7104HGHI-F1
1,910,000
 • Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh Turbo HD chuẩn H.264+, HD 720p.

 • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

 • Hình ảnh đẹp.

 • Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.

 • Nhiều chế độ ghi hình khác nhau.

HIKVISION DS-7104HQHI-F1/N
2,540,000
HIKVISION DS-7104HQHI-F1/N
2,540,000
 • Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh Turbo HD chuẩn H.264, Full HD 1080p.

 • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

 • Hình ảnh đẹp.

 • Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.

 • Nhiều chế độ ghi hình khác nhau.

HIKVISION DS-7108HGHI -F1
2,970,000
HIKVISION DS-7108HGHI -F1
2,970,000
 • Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh Turbo HD chuẩn H.264+, HD 720p.

 • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

 • Hình ảnh đẹp.

 • Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.

 • Nhiều chế độ ghi hình khác nhau.

HIKVISION DS-7204HGHI-F1
2,330,000
HIKVISION DS-7204HGHI-F1
2,330,000
 • Đầu ghi hình HD-TVI 4 Turbo HD kênh  chuẩn H.264+, HD 720p  (Chỉ hỗ trợ camera HD-TVI 1MP và Camera Analog, Không hỗ trợ camera HD-TVI 2MP) 

 • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

 • Hình ảnh đẹp.

 • Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.

 • Nhiều chế độ ghi hình khác nhau.

HIKVISION DS-7204HQHI-F1/N
2,970,000
HIKVISION DS-7204HQHI-F1/N
2,970,000
 • Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh Turbo HD chuẩn H.264+, Full HD 1080p.

 • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

 • Hình ảnh đẹp.

 • Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.

 • Nhiều chế độ ghi hình khác nhau.

HIKVISION DS-7204HUHI-F1/N
4,380,000
HIKVISION DS-7204HUHI-F1/N
4,380,000
 • Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh 5MP/3MP Turbo HD chuẩn H.264+

 • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

 • Hỗ trợ cổng CVBS output.

 • Hình ảnh đẹp.

 • Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.

HIKVISION DS-7208HGHI-F1
3,680,000
HIKVISION DS-7208HGHI-F1
3,680,000
 • Đầu ghi hình HD-TVI 8 Turbo HD kênh  chuẩn H.264+, HD 720p  (Chỉ hỗ trợ camera HD-TVI 1MP và Camera Analog, Không hỗ trợ camera HD-TVI 2MP) 

 • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

 • Hình ảnh đẹp.

 • Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.

 • Nhiều chế độ ghi hình khác nhau.

HIKVISION DS-7208HQHI-F1/N
4,520,000
HIKVISION DS-7208HQHI-F1/N
4,520,000
 • Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh Turbo HD chuẩn H.264+, Full HD 1080p.

 • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

 • Hình ảnh đẹp.

 • Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.

 • Nhiều chế độ ghi hình khác nhau.

HIKVISION DS-7208HUHI-F2/N
7,420,000
HIKVISION DS-7208HUHI-F2/N
7,420,000
 • Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh 5MP/3MP Turbo HD chuẩn H.264+

 • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

 • 4K Output (DS-7208/7216 HUHI F2/N).

 • Hỗ trợ cổng CVBS output.

 • Hình ảnh đẹp.

HIKVISION DS-7216HGHI-F1
5,650,000
HIKVISION DS-7216HGHI-F1
5,650,000
 • Đầu ghi hình HD-TVI 16 Turbo HD kênh  chuẩn H.264+, HD 720p  (Chỉ hỗ trợ camera HD-TVI 1MP và Camera Analog, Không hỗ trợ camera HD-TVI 2MP) 

 • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

 • Hình ảnh đẹp.

 • Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.

 • Nhiều chế độ ghi hình khác nhau.

HIKVISION DS-7216HQHI-F2/N
8,830,000
HIKVISION DS-7216HQHI-F2/N
8,830,000
 • Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh Turbo HD chuẩn H.264+, Full HD 1080p.

 • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

 • Hình ảnh đẹp.

 • Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.

 • Nhiều chế độ ghi hình khác nhau.

HIKVISION DS-7216HUHI-F2/N
14,060,000
HIKVISION DS-7216HUHI-F2/N
14,060,000
 • Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh 5MP/3MP Turbo HD chuẩn H.264+

 • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

 • 4K Output (DS-7208/7216 HUHI F2/N).

 • Hỗ trợ cổng CVBS output.

 • Hình ảnh đẹp.

HIKVISION DS-7304HGHI-SH 4 kênh, 4 SATA
11,950,000
HIKVISION DS-7304HGHI-SH 4 kênh, 4 SATA
11,950,000
 • Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh chuẩn H.264, Full HD 1080p.

 • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

 • Hình ảnh đẹp

 • Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.

 • Nhiều chế độ ghi hình khác nhau.

HIKVISION DS-7304HQHI-SH 4 kênh, 4 SATA
19,720,000
HIKVISION DS-7304HQHI-SH 4 kênh, 4 SATA
19,720,000
 • Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p.

 • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

 • Hình ảnh đẹp.

 • Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.

 • Nhiều chế độ ghi hình khác nhau.

HIKVISION DS-7308HGHI-SH 8 kênh, 4 SATA
14,070,000
HIKVISION DS-7308HGHI-SH 8 kênh, 4 SATA
14,070,000
 • Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh chuẩn H.264, Full HD 1080p.

 • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

 • Hình ảnh đẹp

 • Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.

 • Nhiều chế độ ghi hình khác nhau.

HIKVISION DS-7308HQHI-SH 8 kênh, 4 SATA
21,840,000
HIKVISION DS-7308HQHI-SH 8 kênh, 4 SATA
21,840,000
 • Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p.

 • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

 • Hình ảnh đẹp.

 • Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.

 • Nhiều chế độ ghi hình khác nhau.

HIKVISION DS-7316HGHI-SH 16 kênh, 4 SATA
16,890,000
HIKVISION DS-7316HGHI-SH 16 kênh, 4 SATA
16,890,000
 • Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh chuẩn H.264, Full HD 1080p.

 • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

 • Hình ảnh đẹp

 • Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.

 • Nhiều chế độ ghi hình khác nhau.

HIKVISION DS-7316HQHI-SH 16 kênh, 4 SATA
25,800,000
HIKVISION DS-7316HQHI-SH 16 kênh, 4 SATA
25,800,000
 • Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p.

 • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

 • Hình ảnh đẹp.

 • Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.

 • Nhiều chế độ ghi hình khác nhau.

HIKVISION DS-7324HGHI-SH 24 kênh, 4 SATA
23,250,000
HIKVISION DS-7324HGHI-SH 24 kênh, 4 SATA
23,250,000
 • Đầu ghi hình HD-TVI 24 kênh chuẩn H.264, Full HD 1080p.

 • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

 • Hình ảnh đẹp

 • Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.

 • Nhiều chế độ ghi hình khác nhau.

HIKVISION DS-7332HGHI-SH 32 kênh, 4 SATA
27,490,000
HIKVISION DS-7332HGHI-SH 32 kênh, 4 SATA
27,490,000
 • Đầu ghi hình HD-TVI 32 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p.

 • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

 • Hình ảnh đẹp

 • Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.

 • Nhiều chế độ ghi hình khác nhau.