HDPARAGON HDS-7204FTVI-HDMI 4 kênh, 1 SATA (4 audio)
Liên hệ
HDPARAGON HDS-7204FTVI-HDMI 4 kênh, 1 SATA (4 audio)
Liên hệ
 • Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh chuẩn H.264, Realtime Full HD 1080p.

 •  Ghi hình real-time 25FPS/kênh.

 • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

 • Hình ảnh đẹp.

 • Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.

HDPARAGON HDS-7204FTVI-HDMI/N 4 kênh, 1 SATA (4 audio)
Liên hệ
HDPARAGON HDS-7204FTVI-HDMI/N 4 kênh, 1 SATA (4 audio)
Liên hệ
 • Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh 5MP/3MP Turbo HD chuẩn H.264+

 • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. 4K Output (HDS-7208/7216FTVI-HDMI/N).

 • Hỗ trợ cổng CVBS output.

 • Hình ảnh đẹp.

 • Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.

HDPARAGON HDS-7204QTVI-HDMI/N 4 kênh, 1 SATA
Liên hệ
HDPARAGON HDS-7204QTVI-HDMI/N 4 kênh, 1 SATA
Liên hệ
 • Đầu ghi hình HD-TVI 4 Turbo HD kênh  chuẩn H.264+, HD 720p  (Chỉ hỗ trợ camera HD-TVI 1MP và Camera Analog, Không hỗ trợ camera HD-TVI 2MP) 

 • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

 • Hình ảnh đẹp.

 • Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.

 • Nhiều chế độ ghi hình khác nhau.

HDPARAGON HDS-7204TVI-BX/N 4 kênh, 1 SATA
Liên hệ
HDPARAGON HDS-7204TVI-BX/N 4 kênh, 1 SATA
Liên hệ
 • Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh Turbo HD chuẩn H.264+, HD 720p.

 •  Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

 • Hình ảnh đẹp. Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau.

 • Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục.

 • Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hổ trợ 1 ổ cứng

HDPARAGON HDS-7204TVI-HDMI/N 4 kênh, 1 SATA
Liên hệ
HDPARAGON HDS-7204TVI-HDMI/N 4 kênh, 1 SATA
Liên hệ
 • Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh Turbo HD chuẩn H.264+, Full HD 1080p.

 • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

 • Hình ảnh đẹp.

 • Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.

 • Nhiều chế độ ghi hình khác nhau.

HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI 8 kênh, 2 SATA (4 audio)
Liên hệ
HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI 8 kênh, 2 SATA (4 audio)
Liên hệ
 • Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh chuẩn H.264, Realtime Full HD 1080p.

 •  Ghi hình real-time 25FPS/kênh.

 • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

 • Hình ảnh đẹp.

 • Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.

HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/N 8 kênh, 2 SATA (4 audio)
Liên hệ
HDPARAGON HDS-7208FTVI-HDMI/N 8 kênh, 2 SATA (4 audio)
Liên hệ
 • Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh 5MP/3MP Turbo HD chuẩn H.264+

 • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. 4K Output (HDS-7208/7216FTVI-HDMI/N).

 • Hỗ trợ cổng CVBS output.

 • Hình ảnh đẹp.

 • Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.

HDPARAGON HDS-7208QTVI-HDMI/N 8 kênh, 1 SATA
Liên hệ
HDPARAGON HDS-7208QTVI-HDMI/N 8 kênh, 1 SATA
Liên hệ
 • Đầu ghi hình HD-TVI 8 Turbo HD kênh  chuẩn H.264+, HD 720p  (Chỉ hỗ trợ camera HD-TVI 1MP và Camera Analog, Không hỗ trợ camera HD-TVI 2MP) 

 • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

 • Hình ảnh đẹp.

 • Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.

 • Nhiều chế độ ghi hình khác nhau.

HDPARAGON HDS-7208TVI-BX/N 8 kênh, 1 SATA
Liên hệ
HDPARAGON HDS-7208TVI-BX/N 8 kênh, 1 SATA
Liên hệ
 • Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh Turbo HD chuẩn H.264+, HD 720p.

 •  Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

 • Hình ảnh đẹp. Xuất hình đồng thời HDMI, VGA. Nhiều chế độ ghi hình khác nhau.

 • Khoảng cách kết nối đến camera: tối đa 1200m với cáp đồng trục.

 • Ghi hình trên ổ cứng SATA gắn trong, hổ trợ 1 ổ cứng

HDPARAGON HDS-7208TVI-HDMI/N 8 kênh, 1 SATA
Liên hệ
HDPARAGON HDS-7208TVI-HDMI/N 8 kênh, 1 SATA
Liên hệ
 • Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh Turbo HD chuẩn H.264+, Full HD 1080p.

 • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

 • Hình ảnh đẹp.

 • Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.

 • Nhiều chế độ ghi hình khác nhau.

HDPARAGON HDS-7216FTVI-HDMI 16 kênh, 2 SATA (4 audio)
Liên hệ
HDPARAGON HDS-7216FTVI-HDMI 16 kênh, 2 SATA (4 audio)
Liên hệ
 • Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh chuẩn H.264, Realtime Full HD 1080p.

 •  Ghi hình real-time 25FPS/kênh.

 • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

 • Hình ảnh đẹp.

 • Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.

HDPARAGON HDS-7216FTVI-HDMI/N 16 kênh, 2 SATA (4 audio)
Liên hệ
HDPARAGON HDS-7216FTVI-HDMI/N 16 kênh, 2 SATA (4 audio)
Liên hệ
 • Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh 5MP/3MP Turbo HD chuẩn H.264+

 • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p. 4K Output (HDS-7208/7216FTVI-HDMI/N).

 • Hỗ trợ cổng CVBS output.

 • Hình ảnh đẹp.

 • Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.

HDPARAGON HDS-7216QTVI-HDMI/N 16 kênh, 1 SATA
Liên hệ
HDPARAGON HDS-7216QTVI-HDMI/N 16 kênh, 1 SATA
Liên hệ
 • Đầu ghi hình HD-TVI 16 Turbo HD kênh  chuẩn H.264+, HD 720p  (Chỉ hỗ trợ camera HD-TVI 1MP và Camera Analog, Không hỗ trợ camera HD-TVI 2MP) 

 • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

 • Hình ảnh đẹp.

 • Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.

 • Nhiều chế độ ghi hình khác nhau.

HDPARAGON HDS-7216TVI-HDMI/N 16 kênh, 2 SATA
Liên hệ
HDPARAGON HDS-7216TVI-HDMI/N 16 kênh, 2 SATA
Liên hệ
 • Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh Turbo HD chuẩn H.264+, Full HD 1080p.

 • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

 • Hình ảnh đẹp.

 • Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.

 • Nhiều chế độ ghi hình khác nhau.

HDPARAGON HDS-7304FTVI-HDMI 4 kênh, 4 SATA
Liên hệ
HDPARAGON HDS-7304FTVI-HDMI 4 kênh, 4 SATA
Liên hệ
 • Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p.

 • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

 • Hình ảnh đẹp.

 • Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.

 • Nhiều chế độ ghi hình khác nhau.

HDPARAGON HDS-7304TVI-HDMI 4 kênh, 4 SATA
Liên hệ
HDPARAGON HDS-7304TVI-HDMI 4 kênh, 4 SATA
Liên hệ
 • Đầu ghi hình HD-TVI 4 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p.

 • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

 • Hình ảnh đẹp.

 • Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.

 • Nhiều chế độ ghi hình khác nhau.

HDPARAGON HDS-7308FTVI-HDMI 8 kênh, 4 SATA
Liên hệ
HDPARAGON HDS-7308FTVI-HDMI 8 kênh, 4 SATA
Liên hệ
 • Đầu ghi hình HD-TVI 8/16 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p.

 • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

 • Hình ảnh đẹp.

 • Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.

 • Nhiều chế độ ghi hình khác nhau.

HDPARAGON HDS-7308TVI-HDMI 8 kênh, 4 SATA
Liên hệ
HDPARAGON HDS-7308TVI-HDMI 8 kênh, 4 SATA
Liên hệ
 • Đầu ghi hình HD-TVI 8 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p.

 • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

 • Hình ảnh đẹp.

 • Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.

 • Nhiều chế độ ghi hình khác nhau.

HDPARAGON HDS-7316FTVI-HDMI 16 kênh, 4 SATA
Liên hệ
HDPARAGON HDS-7316FTVI-HDMI 16 kênh, 4 SATA
Liên hệ
 • Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p.

 • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

 • Hình ảnh đẹp.

 • Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.

 • Nhiều chế độ ghi hình khác nhau.

HDPARAGON HDS-7316TVI-HDMI 16 kênh, 4 SATA
Liên hệ
HDPARAGON HDS-7316TVI-HDMI 16 kênh, 4 SATA
Liên hệ
 • Đầu ghi hình HD-TVI 16 kênh  chuẩn H.264, Full HD 1080p.

 • Cổng màn hình HDMI và cổng VGA :1920X1080p.

 • Hình ảnh đẹp.

 • Xuất hình đồng thời HDMI, VGA.

 • Nhiều chế độ ghi hình khác nhau.